Seko mums

Image Alt

Aktualitātes

Iedzīvotāju Konsultatīvās padomes sēde 8. jūnijā

2023. gada 8. jūnijā notika Lapmežciema pagasta iedzīvotāju Konsultatīvās padomes sēde. Tajā tika izskatīti iepriekšējās sanāksmēs cilātie jautājumi ar mērķi konstatēt to virzību un lemt par papildus aktivitātēm, ja tādas būtu nepieciešamas.

Par ūdens un kanalizācijas projektiem, to gaitu

Pašlaik ir sagatavota nepieciešamā dokumentācija, lai būtu iespēja turpināt ūdens un kanalizācijas sistēmas attīstības projektus Lapmežciemā, Ragaciemā un Bigauņciemā. Pašvaldībai savu līdzekļu, lai šos projektus turpinātu nav, tāpēc pagasta pārvalde sagatavojusi projekta dokumentāciju, lai gadījumā, kad tiks izsludināts atbilstošs projektu konkurss, varētu tos operatīvi iesniegt finansējuma piesaistei.

Ņemot vērā to, ka no 2023. gada 1. augusta “Tukuma ūdens” pārņems visas ar ūdens apgādi saistītās lietas Lapmežciema pagastā, tika nolemts uzaicināt uz oktobrī plānoto Konsultatīvās padomes sanāksmi atbildīgos pārstāvjus. Mērķis – iepazīties ar novada plāniem ūdens un kanalizācijas projektu realizācijā mūsu pagastā.

Par ielu apgaismojumu

Laura Šmite informēja, ka izsludinātā iepirkumu procedūra vēl nav noslēgusies. Par rezultātiem tiks paziņots atsevišķi.

Par gājēju pārejām un autobusu pieturām

Laura Šmite informēja, ka autobusu pieturvietas tiks asfaltētas šobrīd notiekošo ceļa remontdarbu ietvaros.

Ir saņemt atteikums no VSIA “Latvijas Valsts ceļi” par jaunu gājēju pāreju izveidošanu, pamatojoties uz valsts standartiem. L. Šmite atkārtoti sagatavos un nosūtīs vēstuli VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ar lūgumu uzstādīt zīmes “Apdzīt aizliegts” uz Talsu šosejas ciemu teritorijā, kā arī ar lūgumu piedāvāt risinājumu, kā gājējiem šķērsojot šoseju izvairīties no negadījumu riskiem situācijā, kad atsākoties tūrisma sezonai satiksmes intensitāte strauji pieaug.

Par teritorijas sakopšanas darbiem – Laivu piestātne, Lapmežciema sedums, vecā bāka

Laivu piestātnes sakārtošanai ir plānots piesaistīt Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) līdzekļus no nākamā plānošanas perioda. Tiek domāts arī par Lapmežciema seduma sabrukušo būdu sakopšanu.

Attiecībā uz Ragaciema veco zvejnieku bāku joprojām aktuāla ir īpašuma dokumentu sakārtošana, un  Tukuma novada domē ir uzsākts process īpašuma tiesību sakārtošanai. Vecā bāka ir pēdējā šāda veida bāka piekrastē un būtu saglabājama kā kultūrvēsturisks objekts.

Par pagasta ielu asfaltēšanas darbiem

Ievērojot nepietiekamo mērķdotāciju apjomu, šie darbi atlikti uz vēlāku laiku. Šobrīd, iespējams, būs pieejami līdzekļi no EJZAF trīs ielu asfaltēšanai, kas ved uz zivju pārstrādes uzņēmumiem.

Par ceļa zīmes “Dzīvojamā zona” uzstādīšanu Meža ielā, Bigauņciemā un Ezera ielā, Lapmežciemā, kā arī pieguļošo zonu apkaimē

Ir saskaņota ceļa zīmju “30km/h zona” uzstādīšana, un šobrīd tiek risināts jautājums par zīmju uzstādīšanu tuvākajā laikā.

Par pludmales un tai pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbiem

Tukuma novada attīstības programmā 2022. – 2028. g. paredzēts, ka pludmale ir viens no galvenajiem tūrisma gala mērķiem, tādēļ tai jātiek uzturētai atbilstošā līmenī. Pagasts ir iegādājies papildus atkritumu konteinerus uz 2023. gada vasaras sezonu. Iedzīvotājiem ir iespēja nākt klajā ar ieteikumiem, kur vēl pie izejām uz pludmali būtu nepieciešamas izvietot atkritumu urnas.  

Par Antiņciema ceļa savešanu kārtībā

Šobrīd notiek grāvju attīrīšana no krūmiem un kokiem. Nākamā gada budžetā ir jāparedz grāvju notekas atjaunošana uz Medupīti. Konsultatīvā padome iespēju robežās aptaujās speciālistus un noskaidros izmaksas.

Par Lapmežciema pagasta pašvaldības un pārvaldes budžetu

Nolemts lūgt Tukuma novada vadībai skaidrojumu par budžeta sastādīšanas kritērijiem un lēmumu pieņemšanas kārtību, sagatavojot budžetu. L. Šmite informēja, ka Tukuma novada attīstības nodaļai ir uzdots izveidot trīs līdz piecu gadu plānu attīstības projektiem. Tika nolemts uzaicināt Tukuma novada attīstības nodaļas pārstāvjus uz 2023. gada 17. augustā plānoto konsultatīvās padomes sanāksmi.

Par Jūrciemu suvenīru izplatīšanu un tirdzniecības vietām

MC degvielas uzpildes stacija piekritusi izvietot savā tirdzniecības zālē stendu ar suvenīriem. Papildus tam pagasta pārvalde uzsākusi sarunas ar Wonder Things SIA par iespēju izveidot plauktus un arī izgatavot noteikta veida suvenīrus. Šī iniciatīva pašlaik ir procesā.

Par stāvvietām Gausajā jūdzē

L. Šmite informēja, ka autostāvietās “Aizrags” un “Kuplā priede” ir uzstādīta automātiskā apmaksas sistēma ar Mobilly, kā arī veikts stāvvietu aprīkojuma remonts.

Informatīvais darbs ar ciemu iedzīvotājiem

Tika diskutēts par iespēju veiksmīgāk informēt ciemu iedzīvotājus par Konsultatīvās padomes sanāksmēs skatītiem jautājumiem. Nolemts pēc sēdēm publicēt informāciju mājas lapā www.jurciemi.lv un Tukuma novada domes informatīvajā izdevumā “Tukuma Novada Vēstis”. Atgriezeniskās saites saņemšanai pagasta pārvalde ir sagatavojusi pastkastīti “Konsultatīvā padome”, kas tiks izvietota pie pārvaldes ēkas. Iedzīvotāji tajā var atstāt savus ierosinājumus, sasāpējušos jautājumus u.c. Tāpat ir izveidota e-pasta adrese iedzivotaji@jurciemi.lv, kur ikviens var iesūtīt savus jautājumus un priekšlikumus. Par e-pasta uzraudzīšanu ir atbildīgs Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs.

Lapmežciema Konsultatīvās padomes nākamā sēde notiks 2023. gada 17. augustā Lapmežciema muzeja telpās. Lapmežciema pagasta iedzīvotāji aicināti līdz 10. augustam iesūtīt savus jautājumus.

Rakstīt komentāru