Seko mums

Image Alt

Aktualitātes

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes 18. oktobra sēdē izskatītie jautājumi

18. oktobrī norisinājās kārtējā Lapmežciema pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sapulce.

Šoreiz tajā bija aicināti piedalīties arī Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas pārstāvji, līdz ar to sapulce sākās ar viesa prezentāciju. Padome uzklausīja Tukuma novada pašvaldība attīstības nodaļas projektu vadītājas Kristīnes Upenieces “Pārskatu par projektiem un attīstības nodaļas darbu”, apskatot jau īstenotos projektus kopš 2022. gada, pašlaik īstenošanā esošos, kā arī plānoto 2024. gadā. K. Upeniece apliecināja, ka novada iedzīvotāji var arī proaktīvi izteikt savas vēlmes un idejas, kādi projekti būtu īstenojami, informējot par to caur pagasta pārvaldi.

Papildinot K. Upenieces stāstīto, sapulces laikā Lapmežciema pagasta pārvaldes vadītāja Lauras Šmite sniedza detalizētāku informāciju par aktualitātēm ar plānoto būvniecību 2024. gadā Lapmežciema pagastā:

  • PII “Vilnītis” iekšējo inženiertīklu un to ievadu pārbūve, uzlabojot ēkas vecās daļas tehnisko stāvokli.
  • Kultūras nama fasādes atjaunošanas un telpu pārbūves (2. stāvā) projektēšana, piedaloties EJZF projektu konkursā, kas plānots 2024.gada februārī.
  • Laivu piestātnes teritorijas labiekārtošana Lapmežciemā, ar ko arī plānots pieteikties EJZF finansējumam. Būvniecību paredzēts izdalīt 2 kārtās:

1.kārta – laivu piestātnes teritorijas pārbūves un labiekārtošanas darbi (nobrauktuves uz jūru, apgriešanās laukumi, asfaltētie piebraucamie ceļi, zivju izkraušanas vietas un uzliekamā tualešu ēka t.sk. nepieciešamie tīkli);

2.kārta – jaunas nojumes būvniecības darbi.

  • Ielu, kas ved uz zivju pārstrādes uzņēmumiem, pārbūve

Pārbūves projekti no grants seguma uz asfaltbetona segumu trīs ielu segumiem,  kas ved uz zivju pārstrādes uzņēmumiem SIA Zivtiņa N, SIA Kalnpuri un I/k Anete Š. Arī šīs ieceres paredzēts realizēt EJZF projektu ietvaros.

  • Projektēšanas stadijā esošās ielas – tiek veikta Ciema Vecās ielas Bigauņciemā projektēšana, taču šobrīd projekta realizācijai finansējums nav pieejams.

Sapulces noslēgumā tika veiktas izmaiņas Iedzīvotāju konsultatīvās padomes sastāvā. Padomes priekšsēdētājs Dario Ramuss, pamatojoties uz “Lapmežciema pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikuma” 19.punktu, ierosināja izslēgt padomes locekli Lailu Lazdiņu no padomes sastāva un, ņemot vērā aktīvo iesaisti sanāksmēs, ierosināja uzņemt padomes sastāvā Lapmežciema muzeja vadītāju Anitu Albertu. Padomes locekļi vienbalsīgi balsoja “par”.

18. oktobra sapulcē piedalījās arī četri pagasta iedzīvotāji, kuri nav padomes sastāvā, taču vēlas sekot līdzi un izteikt viedokli par apkaimē notiekošo. Atgādinām, ka šāda iespēja ir ikvienam pagasta iedzīvotājam. Tāpat atgādinām, ka iedzīvotāji ir aicināti iesūtīt savus jautājumus un ieteikumus gan uz e-pasta adresi iedzivotaji@jurciemi.lv, gan izmantojot pasta kastīti Tautas namā pie ieejas.

Nākamā padomes sēde plānota 2024. gada 10. janvārī.

Rakstīt komentāru